اطلاعات سهام‌داران

 

شرکت ویتانا به منظور ثبت دفاتر سهامی خود و تجمیع اطلاعات سهام‌دارن حقیقی و حقوقی شرکت و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به سهام‌داران محترم «درگاه ثبت سهام‌داران» را در سایت وب رسمی شرکت ایجاد نموده‌است.

 

این سامانه همراستای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌باشد.

 

مطابق ضوابط حاکم، شناسایی و ارائه هرگونه خدمات برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی منوط به ثبت اطلاعات و شناسایی اشخاص مذکور می باشد. با راه‌اندازی این سامانه هر شخص، تنها با یک بار ثبت اطلاعات و شناسایی امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را خواهد داشت.

 

بدیهی است محرمانگی اطلاعات اعلامی از سوی اشخاص، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، محفوظ خواهد بود.